Wierdens-Bewind.jouwweb.nl
WIE IS HET WIERDENS BEWIND » AFSPRAKEN EN REGELS

AFSPRAKEN EN REGELS

 

AFSPRAKEN EN REGELS bij WIERDENS BEWIND


Artikel 1. Begripsbepaling.

1.1. Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Wierdens Bewind, gevestigd te Wierden. Kamer van Koophandel nummer: 53929306.

1.2. Onder cliënt wordt verstaan: ieder persoon, die door de rechtbank onder beschermingsbewind is gesteld (middels een rechtelijke beschikking), waarbij Wierdens Bewind is benoemd tot bewindvoerder.

1.3. Beschermingsbewind kent de volgende benamingen, die hetzelfde betekenen: meerderjarigenbewind, onder bewindstelling en bewindvoering.

 

Artikel 2. Algemeen.

2.1. Deze afspraken en regels zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de opdrachtnemer en cliënt.

2.2. Opdrachtnemer is lid van de NBPB Branchevereniging voor professionele bewindvoerders. De gedrags- en beroepsregels van de NBPB, voor zover van toepassing, maken deel uit van de overeenkomst. 

2.3. Met betrekking tot alle geschillen die ontstaan ter zake van overeenkomsten waarop de onderhavige afspraken en regels van toepassing zijn is er een bezwaren- en klachtenreglement ter beschikking.  Deze wordt bij cliënt achter gelaten tijdens de intake maar is ook te vinden en te kopiëren via de website: www.wierdens-bewind.jouwweb.nl. Met betrekking tot alle geschillen die ontstaan is uitsluitend de rechtbank al dan niet de sector kanton bevoegd.

 

Artikel 3. Totstandkoming van een overeenkomst.

3.1. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en cliënt is van kracht zodra de intakeovereenkomst getekend bij opdrachtnemer in bezit is.
In de intakeovereenkomst tekent cliënt dat hij de afspraken en regels, het bezwaren en klachtenreglement , de gedragscode en de werkprocessen van Wierdens Bewind heeft ontvangen. Door het tekenen van de intakeovereenkomst worden alle daarin genoemde overeenkomsten van toepassing

 

Artikel 4. Gegevensverstrekking en geheimhoudingsverplichting.

4.1. De opdrachtnemer is in het kader van de uitvoering van zijn werkzaamheden voor cliënt steeds bevoegd tot het uitwisselen van alle persoonlijke en relevante informatie / gegevens van cliënt die betrekking hebben op de werkzaamheden voor cliënt. Ook zullen de gegevens van cliënt opgenomen worden in persoonsregistratie van opdrachtnemer.

4.2. Op deze persoonsregistratie is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

4.3. Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een tussen hen gesloten overeenkomst van elkaar of uit andere bron over elkaar hebben verkregen en waarvan zij weten, dan wel redelijkerwijs behoren te weten dat deze vertrouwelijk van aard is, tenzij een wettelijke verplichting tot bekendmaking geldt.

4.4. De opdrachtnemer respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke- of bedrijfsinformatie vertrouwelijk wordt behandeld.

4.5. In het gegevens bestand van de opdrachtnemer worden gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de (financiële) handeling en van de door de cliënt met de opdrachtgever aangegane overeenkomsten.

4.6. Opdrachtnemer verplicht zich, na beëindiging van overeenkomst, alle originele bescheiden die zij ter uitvoering van werkzaamheden hebben verkregen aan de cliënt en / of derden te retourneren, mits zij daar om vragen.

 

Artikel 5. Werkzaamheden die door opdrachtnemer voor cliënt worden gedaan.

5.1. Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit:

- Aanvragen beschermingsbewind en indien nodig mee naar de zitting

- Inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden, bezittingen en het opstellen van een boedelbeschrijving voor de rechtbank

- Alle inkomsten beheren waar cliënt recht op heeft

- Betalingen verrichten inzake de financiële verplichtingen die onderbewindgestelde(n) is aangegaan, in zoverre dit mogelijk is binnen de   grenzen van het inkomen en vermogen van de cliënt.

- Het uitvoeren van administratieve taken, die hiermee in verband staan

- Het bijhouden van een financiële administratie voor onderbewindgestelde(n)

- Maken van een financieel maandbudgetplan

- Informatie inwinnen bij diverse relevante instanties / instellingen

- Wijzigen van gegevens bij instanties / instellingen

- Afsluiten van verzekeringen (zover nog niet aanwezig). WA verzekering is verplicht.

- Openen van bankrekening(en)

- Aanvragen relevante toeslagen, voorlopige teruggaven bij de belastingdienst en andere voorzieningen om de inkomsten te optimaliseren

- Aanvraag kwijtschelding lokale belastingen - Verzorgen van jaarlijkse belastingaangifte ( box 1 )

- Aanvragen bijzondere bijstand voor kosten beschermingsbewind, indien van toepassing

- Postverwerking en tevens de post naar u toe verzenden

- Informeren en adviseren bij juridische zaken - Het maandelijks versturen van een overzicht van de inkomsten en uitgaven in de vorm van bankafschriften van de beheerrekening

- Jaarlijkse rekening en verantwoording afleggen aan de rechtbank

5.2. Er wordt door opdrachtnemer geen werkzaamheden gedaan met betrekking tot schuldsanering of schuldhulpverlening en of (WSNP) Wet Schuldsane-ring Natuurlijke Personen wanneer het gaat om problematische schulden. Mochten als er schulden zijn die in aanmerking komen voor schuldsanering/schuldhulpverlening en / of WSNP dan zal opdrachtnemer doorverwijzen naar de desbetreffende instantie.

Mocht cliënt niet in aanmerking komen voor een bovengenoemde schuldenregeling dan rest de opdrachtnemer alleen de schuldeisers te controleren, of zij de juiste beslagvrije voet hanteren. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat de hoogte van de schulden oplopen door rente en kosten die schuldeisers in rekenen brengen.

5.3. Als er werkzaamheden zijn die niet onder de standaard werkzaamheden behoren en / of gespecialiseerde kennis voor nodig is, dan kan opdrachtnemer een derde inschakelen, de eventuele kosten hiervan zijn voor de cliënt.

5.4. De werkzaamheden voor (beschermingsbewind) bewindvoering worden gedaan volgens de richtlijnen voor bewindvoerders wat door de rechtbank, sec-tor kanton ter plaatse wordt gehanteerd. Zie ook aanbevelingen meerderjarigenbewind van het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK )

 

Artikel 6. Kosten.

6.1. Kosten van beschermingsbewind De tarieven en taken gelden zoals die voor professionele beschermingsbewindvoerders zijn vastgesteld door Ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd in overeenstemming met een door de minister van Veiligheid en Justitie vastgesteld percentage. Voor het opstarten van beschermingsbewind wordt eenmalig een intake bedrag van € 644,93 (inclusief BTW) voor een alleenstaande in rekening gebracht en voor (echt)paren een bedrag van € 773,19 (inclusief BTW).


Het honorarium voor bescherming bewindvoering bedraagt in 2019:

€ 114,14 per maand (inclusief BTW) voor een alleenstaande zonder problematische schulden.

€ 147,62 per maand (inclusief BTW) voor een alleenstaande met problematische schulden.

€ 136,93 per maand (inclusief BTW) voor (echt)paren zonder problematische schulden.

€ 157,10 per maand (inclusief BTW) voor (echt)paren waarvan 1 zonder problematische schulden & 1 met problematische schulden

€ 177,16 per maand (inclusief BTW) voor (echt)paren met problematische schulden.

 

Kosten voor het maken van de eindrekening en verantwoording zijn€ 242,00 (inclusief BTW) voor een alleenstaande en voor (echt)paren een bedrag van € 290,40 (inclusief BTW).

6.2. De kosten voor beschermingsbewind worden maandelijks rechtstreeks in rekening gebracht bij cliënt en in mindering gebracht op het rekeningnummer van cliënt door opdrachtnemer. Bij betaling op een andere wijze zoals hierboven omschreven moeten de kosten door cliënt zelf, binnen 14 dagen na factuurdatum, volgens de aangegeven wijze van de opdrachtnemer voldaan worden.

6.3. Indien de kosten bij een derde, bijvoorbeeld gemeente (bijzondere bijstand) in rekening kunnen worden gebracht, zal dit gedaan worden door opdrachtnemer.

 

Artikel 7. Bankrekening(en).

7.1. Na uitspraak van de onder bewindstelling (beschermingsbewind) door de rechter, zal opdrachtnemer zo spoedig mogelijk een beheerrekening en een leefgeldrekening openen. De beheerrekening staat op naam van cliënt en zal beheerd worden door opdrachtnemer.

7.2. Op het beheerrekening zullen alle inkomsten en uitgaven van cliënt beheerd worden. Op de leefgeldrekening wordt wekelijks leefgeld overgemaakt ten behoeve van de cliënt.

7.3. Opdrachtnemer werkt volgens de wettelijke bepalingen zoals deze gelden voor het openen en beheren van rekeningnummer(s) die bij ABN AMRO worden gehanteerd.

7.4. Beheerkosten van de bankrekeningnummer(s) komen voor rekening van cliënt. Deze kosten worden door opdrachtnemer rechtstreeks doorbelast naar cliënt. Zoals opdrachtnemer met ABN AMRO overeengekomen is.

 

Artikel 8. Verplichtingen cliënt.

8.1. De cliënt geeft bij beschermingsbewind volledige openheid van zaken ten aanzien van alle inkomsten, alle uitgaven, alle schulden en alle lopende betalingsverplichtingen evenals van zijn vermogen en het saldo van alle bank- en /of girorekeningen die op zijn naam zijn gesteld.

8.2. De cliënt is verplicht wijzigingen in zijn persoonlijke en /of financiële sfeer direct aan opdrachtnemer mede te delen.

8.3. De cliënt blijft zelf volledig verantwoordelijk voor zijn financiële verplichtingen aangaande inkomsten en uitgaven.

8.4. De cliënt verplicht zich tegenover opdrachtnemer om geen (nieuwe) schulden en /of andere nieuwe verplichtingen aan te gaan dan nadat opdrachtnemer hierover vooraf schriftelijke instemming heeft verleend Hieronder valt ook het laten ontstaan en /of in stand houden van een roodstand op een bankrekening(en) en/of girorekening(en).

8.5. De opdrachtnemer stelt in samenspraak met de cliënt dan wel de hulpverlener een financieel budgetplan op. De inkomsten en uitgaven van de cliënt vormen de basis voor het opstellen van het financieel budgetplan.

8.6. Bij het opstellen van het financieel budgetplan dienen de inkomsten en uitgaven van de cliënt met elkaar in evenwicht te zijn. Bij het opstellen van het financieel budgetplan dient in ieder geval bij voorrang de betaling van de kosten van de opdrachtnemer, de vaste lasten en de noodzakelijke verzekeringen te worden gewaarborgd. Voor zover deze kosten een niet maandelijks karakter hebben, wordt door de opdrachtnemer hiervoor gereserveerd.

8.7. Indien opdrachtnemer en de cliënt geen overeenstemming kunnen bereiken over de inhoud van het financieel budgetplan, bepaalt opdrachtnemer de inhoud van het plan.

8.8. In het financieel budgetplan kunnen alleen wijzigingen worden aangebracht indien deze door de opdrachtnemer en cliënt schriftelijk worden overeengekomen, behalve de wijzigingen die te maken hebben met de periodieke aanpassing van de vaste lasten en het inkomen.

8.9. Cliënt zorgt dat alle correspondentie wekelijks per post wordt door gestuurd naar opdrachtnemer, zodat er een goed financieel beheer kan worden gevoerd. Opdrachtnemer verzoekt aan alle organisaties waar cliënt betrekkingen mee heeft, om alle correspondentie in de toekomst rechtstreeks aan opdrachtnemer te zenden.

8.10. Cliënt dient altijd bereikbaar te zijn telefonisch, per mail of schriftelijk.

8.11. Er zal door cliënt op welke manier dan ook geen: beledigingen, dreigingen of andere gelijknamige gedragsuitingen naar opdrachtnemer en /of medewerk(st)er(s) gedaan worden.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid.

9.1. Indien er sprake is van een omstandigheid en /of een nalaten die leidt tot aansprakelijkheid van opdrachtnemer dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheid verzekeraar(s) van opdrachtnemer wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekering voorwaarden op basis waarvan uitkering wordt gedaan.

9.2. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen en /of nalatigheid van derden, waar opdrachtnemer diensten / producten afneemt en /of naar heeft doorverwezen dat betrekking heeft op cliënt(en).

9.3 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer door het verzwijgen van relevante informatie door cliënt schade wordt geleden door cliënt. Ook is iedere aansprakelijkheid van opdrachtgever uitgesloten indien cliënt verplichtingen aangaat zonder medeweten en toestemming van opdrachtnemer.

 

Artikel 10. Ontbinding, opschorting en opzegging van overeenkomst.

10.1. Een verzoek tot opheffing van het beschermingsbewind of wijziging van de bewindvoerder kan worden ingediend bij de rechtbank. De rechter zal vervolgens beoordelen of er wordt overgegaan tot opheffing van het beschermingsbewind dan wel het wijzigen van de bewindvoerder.

10.2 De overeenkomst en daarmee de taken van de bewindvoerder eindigen nadat cliënt is overleden. Er rest bewindvoerder alleen nog rekening en verantwoording af te leggen aan de erfgenamen of testamentair executeur (indien deze bekend zijn en of zich melden bij de bewindvoerder) en het kantongerecht.

10.3 Indien de bewindvoerder overlijdt, heeft Wierdens Bewind de continuïteit van uw zaak geborgd door een samenwerkingsverband te zijn aangegaan met Presidio Bewind & Beheer, gevestigd te Rijssen en gerund door Henk Rutterkamp. Zie voor zijn website:  www.presidiobewind.nl

 

Artikel 11. Wijzigingen of aanvullingen van de afspraken en regels.

11.1. De opdrachtnemer is ten allen tijde gerechtigd om deze afspraken en regels te wijzigen. Cliënt zal op de hoogte gesteld worden van de meest ingrijpende wijziging(en). Cliënt dient zelf ook de wijziging(en) zo nu en dan na te lezen op de website van Wierdens Bewind, maar mag deze ook opvragen bij Wierdens Bewind.

11.2. Indien de cliënt niet kan instemmen met een wijziging of aanvulling die is aangekondigd, dient cliënt binnen 14 dagen schriftelijk bezwaar te maken. Na het verstrijken van de genoemde termijn van de genoemde 14 dagen wordt de cliënt geacht in te stemmen met de wijziging of aanvulling.

11.3. Deze afspraken en regels treedt in werking op: 1-1-2019 en geldt tot wijziging of aanvulling van deze voorwaarden.

 

Artikel. 12. Bereikbaarheid.

12.1. Opdrachtnemer is op werkdagen van 9:00 tot 18:00 uur (en in de weekenden in noodgevallen), op de volgende manieren bereikbaar: telefonisch, per e-mail en schriftelijk.

Indien u mij telefonisch niet te spreken krijgt, kunt u een boodschap inspreken op mijn voice-mail en dan bel ik u binnen 24 uur terug.

 

Indien u mij mailt, een sms, whats-app of brief stuurt dan zal ik daar binnen 2 werkdagen op reageren (met uitzondering van het weekend)


Postadres:

Wierdens Bewind

Postbus 205

7640 AE Wierden

Tel: 06-20080315

 

Email: wierdens.bewind@hetnet.nl

Website: www.wierdens-bewind.jouwweb.nl.

 

Artikel 13. Bezwaren- en klachtenreglement.

13.1. Indien er bezwaren en /of klachten zijn tegen opdrachtnemer en /of medewerk(st)er(s) dient in eerste instantie gehandeld te worden volgens de door de opdrachtnemer ter beschikking gestelde Bezwaren- en klachtenreglement.

13.2. Op verzoek zal aan cliënt het Bezwaren- en klachtenreglement ter beschikking worden gesteld. Het klachtenreglement is ook gepubliceerd op de website: www.wierdens-bewind.jouwweb.nl