Wierdens-Bewind.jouwweb.nl

GEDRAGSCODE BEWINDVOERING

 

Samen gaan we een periode in die vaak meerdere jaren duurt. Waarin het belangrijk is om open en eerlijk naar elkaar toe te zijn en waarin we elkaar niet onheus bejegenen. Ik vraag u daarom deze gedragscode goed door te lezen.

 

Artikel 1 Algemene bepaling

U ontvangt van Wierdens Bewind bij de aanmelding voor bewindvoering onze afspraken en regels. Het is de bedoeling dat u die leest.

Wierdens Bewind voert het bewind uit met inachtneming van de wettelijke regels zoals gesteld in artikel 1:431 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, aangevuld met alle regelingen zoals omschreven in dit reglement.

 

Artikel 2 Aanvang bewindvoering

Als de kantonrechter de onderbewindstelling heeft uitgesproken, ontvangen u en Wierdens Bewind een beschikking van het beschermingsbewind. Vanaf dat ogenblik bent u verplicht alle noodzakelijke informatie en documenten naar de bewindvoerder van Wierdens Bewind te sturen. Die gegevens zijn van belang om de bewindvoering goed te kunnen uitvoeren.

 

Artikel 3 Boedelbeschrijving

Ongeveer drie maanden na de onderbewindstelling moet Wierdens Bewind een boedelbeschrijving indienen bij de kantonrech-ter. Dit is een omschrijving van uw bezittingen en schulden. Wierdens Bewind zal u vragen deze te tekenen. De gegevens hiervoor heeft Wierdens Bewind van u nodig.

 

Artikel 4 Registergoederen

Wierdens Bewind draagt bij aanwezigheid van registergoederen zorg voor een aantekening ‘bewindvoering’ in het kadaster. Registergoederen zijn goederen die voor overdracht of vestiging ingeschreven moeten zijn in de daarvoor bestemde openbare registers (bijvoorbeeld een koopwoning, boot of vliegtuig). De kosten die hiermee gemoeid gaan zijn voor uw rekening.

 

Artikel 5 Bankrekeningen

Na uitspraak van de onderbewindstelling komen alle op uw naam staande rekeningen, zoals spaar-, betaal- en PGB rekeningen onder het beheer van de bewindvoerder van Wierdens Bewind. Er is dus geen vrije beschikking meer over eigen inkomsten.

De beheerrekeningen worden geopend bij de ABN AMRO bank. De beheerrekening wordt gebruikt voor ontvangst van uw inkomsten en voor de betaling van uw betalingsverplichtingen. Voor u wordt een aparte leefgeldrekening geopend (bij de ABN AMRO) waar u zelf de beschikking over heeft. U krijgt maandelijks een overzicht over de inkomsten en uitgaven in de vorm van bankafschriften.

 

Artikel 6 Begroting

Voorafgaand aan het openen van de bankrekeningen (beheerrekening, leefgeldrekening, spaarrekening, PGB rekening) stelt de bewindvoerder van Wierdens Bewind, waar mogelijk in samenspraak met u, uw begroting op met daarin uw maandelijkse inkomsten en uitgaven (maand budgetplan).

Inkomsten zijn: salaris, uitkering, eventueel voorlopige teruggave inkomstenbelasting, toeslagen en heffingskortingen e.d.

Uitgaven zijn: huisvestingslasten, verzekeringen, vervoerskosten, abonnementen, huishoudgeld, aflossingen e.d.

 

Artikel 7 Inkomsten

U houdt de bewindvoerder van Wierdens Bewind steeds op de hoogte van de soort en herkomst van uw inkomsten zoals in artikel 6 hierboven genoemd. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw inkomen. Dit inkomen kan voortkomen uit o.a. arbeid, inkomen uit vermogen, inkomen uit uitkering of een uitkering van pensioen.

 

Artikel 8 Uitgaven

In overleg met u stelt Wierdens Bewind uw budgetplan samen. Uw uitgaven worden uitgevoerd volgens uw begroting. Vaste lasten zoals gas, water en licht worden betaald. Leefgeld wordt in principe wekelijks overgemaakt naar uw leefgeldrekening. En er wordt (als dit mogelijk is) gereserveerd en/of gespaard. In overleg is het mogelijk het leefgeld per maand of andere frequentie te ontvangen.

Incidentele nota’s worden betaald op basis van reserveringen, mits deze reserveringen toereikend zijn. Als u vraagt om extra leefgeld zal de bewindvoerder van Wierdens Bewind kijken of hier financiële ruimte voor is. Wierdens Bewind kijkt naar de reden van uw verzoek en naar eventueel nog onbetaalde nota’s en komende verplichtingen.

Het afsluiten van een abonnement, overeenkomst of contract, waarbij een financiële verplichting wordt aangegaan, dient altijd in overleg met de bewindvoerder van Wierdens Bewind plaats te vinden.

Let op !!!                                Automatische incasso van de beheerrekening is niet mogelijk!

 

Artikel 9 Vertegenwoordiging rechthebbende

De bewindvoerder van Wierdens Bewind zal alle werkzaamheden uitvoeren, die naar oordeel van Wierdens Bewind in uw financiële belang zijn. Wierdens Bewind houdt zich hierbij de mogelijkheid voor een beroep te doen op externe deskundigheid, bijvoorbeeld een advocaat, bij procesvertegenwoordiging. Uiteraard in overleg met u en op uw kosten.

 

Artikel 10 Correspondentie

Na de onderbewindstelling dient u alle relevante correspondentie door te sturen naar de bewindvoerder van Wierdens Bewind, zodat Wierdens Bewind een goed financieel Beheer kan voeren. De bewindvoerder van Wierdens Bewind zal alle organisaties waar u ‘zakelijke’ betrekkingen mee heeft, verzoeken alle toekomstige correspondentie rechtstreeks naar Wierdens Bewind te sturen.

 

Artikel 11 Schulden

De bewindvoerder van Wierdens Bewind kan u helpen kleine schulden op te lossen die zijn ontstaan voor aanvang van de onderbewindstelling. Waar nodig verwijst Wierdens Bewind u bij (problematische) schulden door naar instanties die u hierbij verder kunnen helpen. Dit kan bijvoorbeeld de gemeente zijn in het kader van de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen). Overdracht vindt alleen plaats indien uw situatie voldoende gestabiliseerd is.

Als er schulden en/of achterstanden ontstaan tijdens de onderbewindstelling dan bekijkt Wierdens Bewind per situatie of dit te maken heeft met uw eigen handelen, of dat dit de bewindvoerder van Wierdens Bewind te verwijten valt.

 

Artikel 12 Schuldeisers

De onder bewindstelling wijzigt niets aan de juridische positie van de schuldeisers en de schuldenaar (u dus). De rechtsmidde-len die de schuldeiser hebben blijven van kracht. Bij dreigende uithuis zetting of afsluiting van gas, water, licht, laat u dit direct weten aan de bewindvoerder van Wierdens Bewind. Deze onderneemt dan zo nodig gerechtelijke stappen om dit te voorkomen. Het is daarmee niet gezegd, dat bovengenoemde altijd valt te voorkomen.

 

Artikel 13 Privacy

Wierdens Bewind neemt uw gegevens op in het geautomatiseerde en persoonlijk dossier van Wierdens Bewind. Op deze persoonsregistratie is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

 

Artikel 14 Dossierinzage

Op uw verzoek verstrekt Wierdens Bewind inzage in uw dossier. Indien u wilsonbekwaam bent kan het inzagerecht door Wierdens Bewind worden beperkt of worden nagelaten.

 

Artikel 15 Klachten

U ontvangt van Wierdens Bewind bij de aanmelding voor bewindvoering onze klachten en bezwarenreglement. Het is de bedoeling dat u die leest. U kunt een klacht indienen wanneer u ontevreden bent over de manier waarop u bent behandeld door Wierdens Bewind.

 

Artikel 16 Rekening en verantwoording

Jaarlijks voor 1 juli en aan het einde van de onderbewindstelling legt de bewindvoerder van Wierdens Bewind rekening en verantwoording af aan de kantonrechter. Het boekjaar hiervoor loopt van 1 januari tot en met 31 december. U ontvangt hier een kopie van. Wierdens Bewind zal u vragen deze te tekenen

 

Artikel 17 Beloning

De beloning die de bewindvoerder van Wierdens Bewind krijgt voor de bewindvoering is vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.  Voor deze beloning kunt u in bepaalde situaties Bijzondere Bijstand aanvragen bij uw gemeente (indien nodig kan Wierdens Bewind u hierbij helpen).

De gemeente betaalt de bewindvoerder dan. Dit is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Het kan ook zijn dat uw inkomen te hoog is voor bijzondere bijstand, in dat geval moet u de beloning zelf betalen. Op de website van Wierdens Bewind kunt u de jaarlijkse aanpassing van de reguliere tarieven vinden.

 

Artikel 18 Bereikbaarheid

Wierdens Bewind is op werkdagen van 9:00 tot 18:00 uur (en in de weekenden in noodgevallen), op de volgende manieren bereikbaar: telefonisch, per e-mail en schriftelijk.

Indien u mij telefonisch niet te spreken krijgt, kunt u een boodschap inspreken op mijn voice-mail en dan bel ik u binnen 24 uur terug.

 

Indien u mij mailt, een sms, whats-app of brief stuurt dan zal ik daar binnen 2 werkdagen op reageren (met uitzondering van het weekend)


Er is een samenwerkingsverband met Presidio Bewind & Beheer en Deciana Bewindvoering ingeval van langdurige afwezigheid in verband met ziekte, overlijden bewindvoerder of vakantie.

 

Artikel 19 Beëindiging bewindvoering

Wilt u een andere bewindvoerder, of wilt u stoppen met bewindvoering dan moet u daarvoor een geldige reden hebben. U dient hiervoor zelf een aanvraag in te dienen bij de kantonrechter. Deze beslist, na alle partijen gehoord te hebben, over stoppen of voortzetten.

 

Artikel 20 Slotbepaling

Dit reglement kan niet in strijd zijn met de wet of enige andere wettelijke bepaling. Daar waar dit reglement niet in voorziet behoudt Wierdens Bewind zich het recht voor om hier alsnog een besluit over te nemen.