Wierdens-Bewind.jouwweb.nl

WERKWIJZE  EN TAKEN

Bij beschermingsbewind zal de bewindvoerder de volgende standaard taken uitvoeren:

 • Aanvragen beschermingsbewind en indien nodig mee naar de zitting
 • Inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen en het opstellen van een boedelbeschrijving voor de rechtbank
 • Betalingen verrichten van de financiële verplichtingen die onderbewindgestelde(n) is aangegaan.
 • Het uitvoeren van administratieve taken, die hiermee in verband staan
 • Het bijhouden van een financiële administratie voor onderbewindgestelde(n)
 • Maken van een financieel maandbudgetplan
 • Informatie inwinnen bij diverse relevante instanties / instellingen
 • Wijzigen van gegevens bij instanties / instellingen
 • Afsluiten van verzekeringen (zover nog niet aanwezig). WA verzekering is verplicht.
 • Openen van bankrekening(en)
 • Aanvragen relevante toeslagen, voorlopige teruggaven bij de belastingdienst en andere voorzieningen om de inkomsten te optimaliseren
 • Aanvraag kwijtschelding lokale belastingen
 • Verzorgen van jaarlijkse belastingaangifte ( box 1 )
 • Aanvragen bijzondere bijstand voor kosten beschermingsbewind, indien van toepassing
 • Postverwerking en tevens de post naar u toe verzenden
 • Informeren en adviseren bij juridische zaken
 • Het maandelijks versturen van een overzicht van de inkomsten en uitgaven in de vorm van bankafschriften van de beheerrekening
 • Jaarlijkse rekening en verantwoording afleggen aan de rechtbank
 • Beheren van PGB (persoon gebonden budgetten), zij het dat daar een extra tarief voor in rekening wordt gebracht, die vaak uit het PGB zelf betaald kan worden.

  Bij beschermingsbewind behoort niet tot de standaard taken van de bewindvoerder:
 • Het invullen en inleveren van werkbriefjes bij werkgever of uitkerende instanties
 • Het regelen van alimentatie
 • Het voeren van procedures, waarbij niet duidelijk wie voor welke kosten verantwoordelijk is
 • Het doen van belastingaangifte box 2 of 3.
 • Bewind voeren bij ondernemersactiviteiten van rechthebbende.
 • Hulp bij ingewikkelde nalatenschap waarin rechthebbende gerechtigd is.
 • Regelen van (problematische) schulden
 • Aanvraag van uitkeringen verzorgen
 • Verkoop van onroerend goed of aandelen
 • Ontruimen van de woning
 • Frequent naar zitting kantonrechter.
 • Het doen van aangifte bij de politie
 • Mee gaan naar instanties zoals het UVW, sociale dienst, de tandarts, het ziekenhuis e.d.

 

Als het toch wenselijk is bovengenoemde werkzaamheden uit te voeren, buiten de standaard werkzaamheden om, dan geldt hiervoor een apart uurtarief.