Wierdens-Bewind.jouwweb.nl

WERKPROCESSEN WIERDENS BEWIND

Intake gesprek en verzoekschrift versturen

Als een cliënt zich meldt bij Wierdens Bewind, dan zorgt Wierdens Bewind ervoor dat er z.s.m. een intakegesprek plaats vind.
Wierdens Bewind legt tijdens het intakegesprek uit wat het beschermingsbewind precies inhoud. Als de cliënt met Wierdens Bewind in zee wil, dan zal Wierdens Bewind samen met de cliënt de volgende stukken naar de rechtbank sturen.

• Het samen met de cliënt ingevulde verzoekschrift voor beschermingsbewind
• De akkoordverklaringen van een eventuele partner en of meerderjarige kinderen en of ouders en of broers en zussen.
• Bereidverklaring van de bewindvoerder van Wierdens Bewind
• Deskundigheidsverklaring van een arts of hulpverlenende instantie die indien van toepassing cliënt heeft doorverwezen naar beschermingsbewind.
• Kopie legitimatiebewijs
• Plan van aanpak die bewindvoerder na het intakegesprek op kantoor opstelt en die cliënt na het intakegesprek mag tekenen en terug sturen naar Wierdens Bewind. In het plan van aanpak komt het doel van het beschermingsbewind te staan en hoe bepaalde dingen worden aangepakt.

Daarnaast wordt voor de administratie van Wierdens Bewind de volgende stukken ingevuld tijdens het intakegesprek.

• Een checklist met vragen inzake de inkomsten, uitgaven en vermogen van de cliënt.
• Een intakeovereenkomst, waarin cliënt tekent dat hij de gedragscode, de afspraken & regels, de werkprocessen en het klachten- en bezwaarreglement heeft ontvangen ten tijde van het intakegesprek.
• De cliënt krijgt een folder van Wierdens Bewind, waarin staat wat beschermingsbewind in houd en waaronder anderen in staat wanneer Wierdens Bewind bereikbaar is.
• De cliënt krijgt een visitekaartje met postbusadres, telefoon en e-mail van de bewindvoerder.
• Cliënt zet een handtekening op het handtekeningformulier van de ABN AMRO, dat nodig is voor het openen van een beheer- en leefgeldrekening. Cliënt tekent tevens een verklaring van het fiscaal inwonerschap van de NVB, dat een eis is voor ABNA AMRO.
• Cliënt zet een handtekening op het formulier van de belastingdienst dat nodig is voor het wijzigen van de bankrekening bij de belastingdienst.
• Cliënt tekent dat de bewindvoerder van Wierdens Bewind zijn/ haar Digid mag gebruiken (zodra het beschermingsbewind in gaat) om zo de financiën van cliënt beter te kunnen beheren.

Tijdens het intakegesprek vraagt de bewindvoerder of hij de stukken van uw inkomsten , uitgaven, bewijzen van vermogen en eventuele schulden mag meenemen om daar kopieën van te maken. U krijgt deze stukken in een later stadium weer terug. Indien cliënt dit niet wil, moet hij zelf kopieën maken en deze opsturen naar Wierdens Bewind.

Het intakegesprek vindt zoveel mogelijk in 1 gesprek plaats. Indien nodig wordt een 2de gesprek daarvoor ingepland.

Na het indienen van het verzoek, ontvangt u een nota van de griffierechten, die door u betaald moet worden.

 

Zitting rechtbank
De rechtbank kan cliënt oproepen voor een zitting te verschijnen, dit duurt ong. 10 minuten. De rechter wil van cliënt persoonlijk horen waarom cliënt onder beschermingsbewind wil.
In de meeste gevallen zal de bewindvoerder aanwezig zijn bij deze zitting, behalve als de bewindvoerder verhinderd is door een andere afspraak.

Vanaf het versturen van het verzoekschrift tot het verkrijgen van de beschikking van het beschermingsbewind van de rechtbank zal Wierdens Bewind niets voor de cliënt kunnen betekenen.
Cliënt mag wel de schuldeisers inlichten over de aanvraag beschermingsbewind die is ingediend bij de rechtbank. Wierdens Bewind wil dit desnoods ook wel bevestigen aan de schuldeisers als zij Wierdens Bewind daarover bellen.
Cliënt mag Wierdens Bewind om advies vragen hoe te handelen in bepaalde situatie als het beschermingsbewind nog niet gerealiseerd is.

 

De Beschikking van de rechtbank|
Als de rechter instemt met het beschermingsbewind dan krijgt de bewindvoerder en cliënt een beschikking.
Dit is een papiertje (A4-tje) die de meeste deuren van instanties opent voor de bewindvoerder als het gaat
om uw financiële zaken te regelen.

Met deze beschikking heeft de bewindvoerder niet iedere keer een machtiging van u nodig om voor u aan het werk te gaan. Ook zijn instanties makkelijker met het geven van informatie als ze deze beschikking van de bewindvoerder hebben gezien.

Beheer en leefgeldrekening openen bij ABN AMRO
Zodra de beschikking bij de bewindvoerder binnen is, zal de bewindvoerder direct een beheer- en een leef-geldrekening openen bij de ABN AMRO. Deze aanvraag duurt ongeveer 5 a 8 werkdagen.
Cliënt ontvangt zelf van de ABN AMRO de activeringscode, de pincode en de bankpas van zijn leefgeldrekening op zijn adres. Cliënt kan de gegeven pincode wijzigen bij een ABN AMRO zelf.

Wierdens Bewind werkt niet met automatische incasso’s. Instanties worden door Wierdens Bewind gevraagd om voortaan facturen te sturen.
Wierdens Bewind zet alle vaste lasten met een maandelijks vaststaand bedrag d.m.v. een periodieke opdracht vast via de beheerrekening. Wierdens Bewind controleert maandelijks of de bedragen nog kloppen aan de hand van de facturen die Wierdens Bewind ontvangt van de instanties voor cliënt.
Nota’s waarvan het bedrag elke maand anders is, worden door Wierdens Bewind handmatig voldaan, mits er voldoende ruimte is. Is die ruimte er niet dan wordt de cliënt daarover ingelicht.
Wijzigingen van bedragen van vaste lasten worden verwekt in het budgetplan van cliënt.

Zodra alle inkomsten van cliënt op de beheerrekening worden ontvangen, zullen de oude bankrekeningen worden opgeheven, dit kan alleen als die bankrekeningen geen debetstand vertonen. Bij debetstand zullen die bankrekeningen mee moeten worden genomen in een schuldenregeling.
Staat er nog een positief saldo dan zal Wierdens Bewind de oude bank vragen dit over te boeken op de beheerrekening van cliënt.

Als cliënt al een bankrekening heeft bij de ABN AMRO, dan kan deze worden omgezet naar een beheer of leefgeldrekening, naar gelang wat handig is.

Bij het beschermingsbewind is het niet mogelijk dat cliënt kan telebankieren of een app krijgt voor een saldo check.
De ABN AMRO stuurt maandelijks de bankafschriften van de beheerrekening en leefgeldrekening naar cliënt. De afschriften van de spaarrekening komen bij Wierdens Bewind en worden eens in de 3 maanden doorgestuurd naar cliënt.
Mocht Wierdens Bewind in schatten dat cliënt niet overweg kan met de info wat er op de spaarrekening staat dan verstuurd Wierdens Bewind deze niet naar cliënt.

Aanschrijven instanties
Pas als Wierdens Bewind de beheerrekening heeft, kan de bewindvoerder alle bij de bewindvoerder bekende instanties aanschrijven, te weten alle inkomsten,alle vaste lasten en alle vermogensbestanddelen van de cliënt. Wierdens Bewind zal de instanties van de inkomsten vragen al het geld voortaan over te maken naar de beheerrekening.
Wierdens Bewind zal vragen of alle bij de bewindvoerder bekende instanties de post voortaan naar het postbus adres van Wierdens Bewind willen sturen en de bankrekening in hun systeem willen veranderen naar de beheerrekening.
Wierdens Bewind kan alleen maar de instanties aanschrijven die de cliënt bij de bewindvoerder heeft ingediend, dus als cliënt zelf nog stukken ontvangt van bij de bewindvoerder onbekende instanties, dient cliënt deze naar het Wierdens Bewind te versturen.
Cliënt dient er rekening mee te houden dat niet alle instanties de post naar Wierdens Bewind sturen, dus cliënt dient altijd te controleren of bewindvoerder ook de stukken heeft ontvangen die instanties toch nog door stuurt naar cliënt.

Budgetplan
Als alle inkomsten, uitgaven en schulden bekend zijn bij Wierdens Bewind dan kan Wierdens Bewind een budgetplan en schuldenlijst voor de cliënt opstellen.
Deze word in het begin eenmalig verstrekt en is daarna op verzoek op te vragen bij Wierdens Bewind. Wierdens Bewind stuurt deze niet maandelijks naar de cliënt, omdat de ervaring heeft geleerd dat niet alle cliënten hier behoefte aan hebben en of deze begrijpen.
Het budgetplan wordt continu aangepast door Wierdens Bewind, zodra er een wijziging plaats vindt in de inkomsten en uitgaven van cliënt.

Schulden
De schuldeisers zullen door Wierdens Bewind op de hoogte worden gesteld van het beschermingsbewind . Dit zal geschieden wanneer de gelden voor het eerst binnen komen op de beheerrekening .
Het is belangrijk dat het budget van cliënt stabiel is. Is het budget niet stabiel dan zal de bewindvoerder met cliënt bespreken wat hij moet doen om het budget stabiel te krijgen, indien dit binnen de mogelijkheden van cliënt ligt.
Is het budget niet stabiel als gevolg van een te hoog loonbeslag, dan zal de bewindvoerder de beslaglegger er op wijzen dat hij de beslagvrije voet moet respecteren door middel van een VTLB berekening en daarbij behorende stukken.

Indien de totale schuldenlast niet problematisch is, kan Wierdens Bewind een regeling treffen met alle schuldeisers, indien cliënt hiermee akkoord kan gaan. Een niet problematisch schuldensituatie houdt in dat alle door cliënt ingediende schulden binnen 36 maanden 100 % moeten kunnen worden voldaan. Cliënt moet er dan wel zeker van zijn dat hij alle schuldeisers heeft ingediend bij Wierdens Bewind.
Mochten er schuldeisers zijn die rente en incassokosten vooraf aan de te treffen betalingsregeling door het Wierdens Bewind in rekening brengen, dan is Wierdens Bewind niet aansprakelijk te stellen voor deze kosten.
Mochten er schuldeisers zijn die de rente niet willen stopzetten ten tijde van de lopende betalingsregeling, dan is Wierdens Bewind niet aansprakelijk te stellen voor deze kosten.
Wierdens Bewind zal wel proberen de schuldeisers over te halen deze kosten af te boeken als daarmee de 36 maanden vanaf aanvang betalingsregeling worden overschreden.

Wierdens Bewind is in het geval van problematische schuldensituatie niet verantwoordelijk voor het regelen van de schulden van cliënt. Cliënt kan daarvoor terecht bij instanties, zoals een Stadsbank of Kredietbank
Wierdens Bewind helpt cliënt wel mee bij het invullen van het aanvraagformulier voor een schuldenregeling en bij het aanleveren van de benodigde stukken.
Indien de schulden oplopen doordat schuldeisers rente en incassokosten in rekening blijven brengen, omdat cliënt in afwachting is van een schuldenregeling bij een schuldhulpverlenende instantie dan kan cliënt Wierdens Bewind daar niet voor aansprakelijk stellen.

Voordat een schuldenregeling bij een schuldhulpverlenende instantie tot stand komt, dient cliënt de belastingaangifte te hebben gedaan over de afgelopen 5 jaar, anders wil de belastingdienst niet meewerken aan een schuldenregeling bij een schuldhulpverlenende instantie.
Wierdens Bewind kan cliënt daarbij helpen, mits de aangiften van cliënt niet te ingewikkeld zijn en cliënt alle daarvoor benodigde gegevens en info kan aanleveren.
Mocht Wierdens Bewind de aangiften verzorgen, dan is Wierdens Bewind niet aansprakelijk voor de uitkomsten van deze aangiften, indien cliënt moet betalen aan de belastingdienst en of wanneer cliënt de gegevens en info niet juist heeft verstrekt. Wierdens Bewind verlangt van cliënt dat hij de aangiften ten alle tijden goed controleert.

Mocht een cliënt met een problematische schuldensituatie niet in aanmerking komen voor een schuldenregeling van een schuldhulpverlenende instantie in welke vorm dan ook, dan rest het Wierdens Bewind alleen nog te trachten dat alle vaste lasten zoveel mogelijk betaald kunnen worden, net zolang tot het aanvragen van een schuldenregeling opnieuw mogelijk is.
Wierdens Bewind zal kijken voor welke meest dringende schuldeisers ze een betalingsregeling kan treffen, maar is daarin beperkt tot de mogelijkheden van het budget van cliënt.
Indien de schulden oplopen doordat schuldeisers rente en incassokosten in rekening blijven brengen, omdat cliënt niet gebruik kan maken van een schuldenregeling bij een schuldhulpverlenende instantie dan kan cliënt Wierdens Bewind daar niet voor aansprakelijk stellen.

Wierdens Bewind probeert de schuldeiserslijst van cliënt zoveel mogelijk up to date te houden, tot dat de schuldhulpverlenende instantie de schuldenregeling heeft overgenomen of tot dat alle schulden zijn voldaan indien Wierdens Bewind de schulden regelt.

In alle gevallen van schuldenregeling zoals hierboven beschreven, zal Wierdens Bewind trachten beslagen op loon of uitkering, goederen of banksaldo proberen tegen te houden, maar mocht dit niet lukken, dan kan cliënt Wierdens Bewind daar niet voor aansprakelijk stellen.


Volgorde in betalingen vaste lasten en leefgeld
Als alle gelden binnen komen op de beheerrekening, zal Wierdens Bewind de vaste lasten daarvan betalen. Bij Wierdens Bewind geldt dat alle lopende primaire vaste lasten (zoals huur, gas, licht, water, ziekenfonds en verzekeringen) voorgaan op het leefgeld van cliënt.
Mocht er maandelijks te kort zijn en daar is door alle inspanningen van de bewindvoerder niets aan te veranderen, dan zal cliënt keuzes moeten maken in zijn vaste lasten. Zijn daar geen keuzes meer te maken, dan heeft dit gevolgen voor het leefgeld van cliënt.

Na ongeveer 3 maanden leert de bewindvoerder het budget van cliënt kennen en kan de bewindvoerder een budgetplan opmaken. Deze krijgt cliënt eenmalig toegestuurd. Zo krijgt cliënt een overzicht van wat zijn financiële mogelijkheden zijn. Daarna kan de cliënt het budgetplan op verzoek krijgen van Wierdens Bewind.
Pas als Wierdens Bewind het budget goed kent, kan de bewindvoerder vast stellen hoe hoog het leefgeld precies moet zijn. Maar door wijzigingen in het budget kan het zijn dat het leefgeld ter zijner tijd moet worden aangepast.
Één van de doelen van het beschermingsbewind is immers dat er geen nieuwe schulden meer bij komen.

Cliënt krijgt zijn leefgeld wekelijks op dinsdag overgemaakt op zijn leefgeldrekening. In overleg is het mogelijk om daarvan af te wijken en het leefgeld bijvoorbeeld 1 keer per maand of meerdere keren per week uit te keren.

Als cliënt extra geld wil dan kan cliënt daarvoor contact opnemen met de bewindvoerder.

Onvieuw
Wierdens Bewind werkt met het softwareprogramma Onvieuw. Dit is een soort cloud speciaal voor beschermingsbewindvoerders waarin alle documenten van cliënt digitaal worden bewaard. Hiermee waarborgt Wierdens Bewind dat stukken niet verloren gaan.
Wierdens Bewind heeft de personalia gegevens en andere relevante info van cliënt in Onvieuw ingevoerd.
Wierdens Bewind kan met Onvieuw op meerdere plekken inloggen en zo bij de gegevens van cliënt komen.
Dit is handig als bewindvoerder van Wierdens Bewind met vakantie is en bij de gegevens moet.
De waarnemende vervanger van Wierdens Bewind (Presidio) werkt ook met Onvieuw en kan op deze manier Wierdens Bewind makkelijk vervangen indien dit noodzakelijk is, omdat zij dan bekent zijn met het systeem Onvieuw.

Post
Wierdens Bewind tracht dagelijks de binnengekomen post en mails te verwerken. Indien nodig slaat Wierdens Bewind deze post en e-mails digitaal op in Onvieuw.
Nota’s van vaste lasten waarin het bedrag gelijk is aan het bedrag in het budgetplan worden niet bewaard.

Wijzigingen van bedragen in de vaste lasten wordt wel bewaard en gewijzigd in het budgetplan en op de beheerrekening van cliënt.

Boedelbeschrijving naar de rechtbank
Na ongeveer 3 maanden (vanaf dat de beschikking beschermingsbewind is ontvangen) moet Wierdens Bewind de rechtbank laten weten wat de inkomsten, de uitgaven en het vermogen is van de cliënt. Hiervoor maakt de bewindvoerder een boedelbeschrijving op.
Deze boedelbeschrijving moet door cliënt getekend worden, behalve als de bewindvoerder inschat dat de cliënt de boedelbeschrijving niet zal begrijpen.

 

Rekening en verantwoording naar de rechtbank
Elk jaar moet Wierdens Bewind rekening en verantwoording afleggen aan de rechtbank. Hierdoor krijgt de rechtbank inzage wat Wierdens Bewind allemaal heeft uitgegeven voor de cliënt (vaste lasten, leefgeld en eventuele schulden), van de inkomsten van cliënt.
Doordat Wierdens Bewind de bankmutaties van de ABN AMRO van een heel jaar implementeert in Onvieuw, rekent Onvieuw precies uit wat het eindsaldo is op 31 december van elk jaar.

Deze rekening en verantwoording moet door cliënt getekend worden, behalve als de bewindvoerder inschat dat de cliënt de rekening en verantwoording niet zal begrijpen.

Overige werkzaamheden
• Wierdens Bewind houdt de financiële administratie van cliënt zo goed mogelijk bij.

• Wierdens Bewind vult jaarlijks de belasting in voor cliënt, mits deze niet te ingewikkeld is (box 1).
Bij ingewikkelde aangiften verwijst Wierdens Bewind de cliënt door naar een belastingadviseur op kosten van cliënt zelf.

• Wierdens Bewind zoekt jaarlijks uit of cliënt in aanmerking komt voor kwijtschelding van de gemeentelijke heffingen en vraagt deze aan indien van toepassing

• Wierdens Bewind zoekt jaarlijks uit of cliënt in aanmerking komt voor allerlei tegemoetkomingen, zoals: toeslagen en voorlopige teruggave belastingdienst, toeslagenwet UWV, individuele inkomenstoeslag, minimabeleid, maatschappelijke participatie enz. en vraagt deze aan indien van toepassing.

• Wierdens Bewind sluit in overleg met cliënt, in ieder geval een WA verzekering af voor cliënt, als hij die nog niet heeft.

• Wierdens Bewind tekent bezwaar aan tegen instanties als Wierdens Bewind een mogelijkheid tot een oplossing ziet voor cliënt, indien het financiële zaken betreffen.

• Wierdens Bewind zoekt jaarlijks uit of cliënt in aanmerking komt voor bijzondere bijstand voor de kosten van beschermingsbewind of andere redenen waar bijzondere bijstand voor wordt verstrekt en vraagt deze aan indien van toepassing

Diverse tegemoetkomingen
De diverse tegemoetkomingen waar een cliënt recht op kan hebben, zijn in principe voor de cliënt en kan aan cliënt worden uitgekeerd zodra het op de beheerrekening is ontvangen.
Maar in geval dat er schulden zijn kunnen deze tegemoetkomingen ingezet worden voor de schulden, als het doel van deze tegemoetkomingen dat niet in de weg staat.

Kinderbijslag
De kinderbijslag is in principe voor de cliënt en kan aan cliënt worden uitgekeerd zodra het op de beheerrekening is ontvangen. Maar het kan zijn dat de kinderbijslag ingezet moet worden als het budget van cliënt niet stabiel is en daardoor de primaire vasten lasten van cliënt niet betaald kunnen worden.

Klachten
Indien cliënt een klacht of bezwaar heeft, verwijst Wierdens Bewind hier door naar het bezwaar- en klachtenreglement van Wierdens Bewind. De meest recente versie is te vinden op wierdens-bewind.jouwweb.nl

Wierdens Bewind adviseert de cliënt dan ook de meest recente versie van de afspraken & regels, de gedragscode en de werkprocessen goed door te lezen, die te vinden zijn op de website: wierdens-bewind.jouwweb.nl

Tarieven
De tarieven worden jaarlijks opnieuw vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de meest recente versie is te vinden op de website: wierdens-bewind.jouwweb.nl


Beëindigen of wijziging beschermingsbewind
Over het algemeen wordt beschermingsbewind voor onbepaalde tijd aangegaan. Het beschermingsbewind bij het Wierdens Bewind kan echter op een aantal manieren eindigen:

• Wanneer cliënt overlijdt.
• Wanneer het beschermingsbewind wordt vervangen door curatele.
• Wanneer cliënt een andere bewindvoerder wil. Cliënt dient dan zelf een verzoek neer te leggen bij de rechtbank en zal een andere bewindvoerder moeten benaderen die het wil overnemen. Deze dient dan met een bereidverklaring te komen.
• Op verzoek van cliënt kan het beschermingsbewind worden opgeheven bij de kantonrechter. Cliënt moet dan wel aantonen aan de kantonrechter dat hij het voortaan zelf weer kan. Het kan zijn dat cliënt hiervoor opnieuw een deskundigheidsverklaring moet overhandigen.
Indien de bewindvoerder ook vind dat cliënt het zelf weer kan zal het opheffen van het beschermingsbewind voorspoediger verlopen.
• Op verzoek van de bewindvoerder kan hij het kantongerecht vragen om ontslag, als de relatie en of vertrouwensband dusdanig beschadigd is, dat herstel niet meer mogelijk is.
• Indien de bewindvoerder overlijdt, kan het beschermingsbewind in overleg worden overgenomen door een andere bewindvoerder

Bij beëindiging van het beschermingsbewind worden de beheer -en leefgeldrekeningen omgezet naar privérekeningen met een eigen pas. Afhankelijk van de verwerkingssnelheid van de bank zal dit enige weken, na de beëindiging van het bewind, in beslag gaan nemen.

Bij beëindiging wordt er door Wierdens Bewind een eindrekening en verantwoording opgemaakt, die naar de rechtbank wordt gestuurd en door cliënt dient te worden ondertekent.
Indien er sprake is van een wijziging van bewindvoerder, dan zal deze bewindvoerder ook moeten tekenen voor akkoord.

Indien sprake is van een wijziging van bewindvoering zal met de nieuwe bewindvoerder op maat gemaakte afspraken volgen om de overname goed te laten verlopen.

Bij beëindiging of wijziging beschermingsbewind worden alle instanties aangeschreven en op de hoogte gebracht van de beëindiging of wijziging van het beschermingsbewind.

Terug naar zelfredzaamheid
Wanneer de bewindvoerder cliënt zelf weer in staat acht zijn financiën te gaan regelen en de cliënt wil dit, dan adviseert Wierdens Bewind de cliënt om een (externe) cursus budgetbegeleiding te volgen bij een instantie bij hem/ haar in de buurt.

De cliënt wordt ondertussen de mogelijkheid geboden om het leefgeld per maand te ontvangen i.p.v. per week, zodat de cliënt kan ervaren of hij deze stap aan kan.
Cliënt moet aangetoond hebben dat hij kan om gaan met leefgeld dat hij maandelijks op de leefgeldrekening heeft ontvangen. Is dit een paar maanden goed gegaan, dan kunnen er een vervolgstap worden gezet,

Cliënt moet leren zelf te werken aan het opstellen van een maandbudgetplan, hierdoor krijgt hij/ zij in- en overzicht over zijn/ haar financiën. Belangrijk is dan dat cliënt zijn/ haar financiële administratie goed opbergt in mappen of digitaal.
Als dit allemaal lukt, dan is het tijd voor Wierdens Bewind om cliënt los te laten, zodat cliënt het zelf weer gaat doen.

Cliënt mag altijd vragen blijven stellen aan Wierdens Bewind als er onduidelijkheden zijn uit het verleden (toen cliënt nog in beschermingsbewind zat) maar ook in de toekomst.

Bereikbaarheid

De bewindvoerder van Wierdens Bewind is op werkdagen van 9:00 tot 18:00 uur (en in de weekenden in noodgevallen), op de volgende manieren bereikbaar: telefonisch, per e-mail en schriftelijk. Indien u de bewindvoerder telefonisch niet te spreken krijgt, kunt u een boodschap inspreken op de voice-mail en dan belt de bewindvoerder u binnen 24 uur terug.

 

Indien u de bewindvoerder mailt, een sms, whats-app of brief stuurt dan zal de bewindvoerder daar binnen 2 werkdagen op reageren (met uitzondering van het weekend)

 

Als de bewindvoerder van Wierdens Bewind met vakantie is, dan blijf bovengenoemde bereikbaarheid zoveel mogelijk van kracht, behalve als de aard van de vakantie van de bewindvoerder dit niet toelaat, maar dan wordt cliënt daarover ingelicht.

Wierdens Bewind heeft geen kantoor waar cliënt de bewindvoerder kan opzoeken. De bewindvoerder zal indien noodzakelijk bij cliënt langs komen voor een extra huisbezoek. Het meeste contact heeft cliënt met de bewindvoerder via de telefoon, mail of per post.

Minstens 1 maal per jaar zal de bewindvoerder op huisbezoek komen bij cliënt. Wierdens Bewind kiest er mogelijk voor om dit samen te laten vallen met de rekening en verantwoording die cliënt moet ondertekenen.

De communicatie tussen cliënt en Wierdens Bewind wordt zoveel mogelijk vastgelegd en bewaard in het dossier.