Wierdens-Bewind.jouwweb.nl
WIE IS HET WIERDENS BEWIND » KLACHTENREGLEMENT

 

Klachten en Bezwarenregeling Wierdens Bewind

Artikel 1 Algemene bepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Wierdens Bewind:

de organisatie

Bewindvoerder:

de persoon die op grond van een beschikking van de kantonrechter optreedt als bewindvoerder over de vermogensbestanddelen van natuurlijke personen.

Rechthebbende:

een persoon wiens vermogensbestanddelen onder bewind zijn gesteld, waarbij de bewindvoerder van Wierdens Bewind is benoemd tot bewindvoerder.

Branchevereniging:

Wierdens Bewind is volwaardig lid van NPBP, Branchevereniging voor professionele   bewindvoerders.

Bezwaar:

een mondelinge of schriftelijke ter kennis gebracht uiting van onvrede over de dienstverlening van de bewindvoerder van Wierdens Bewind

Klacht:

een schriftelijk en uitdrukkelijk als klacht bij bewindvoerder van het Wierdens Bewind ingediende uiting van onvrede over de dienstverlening dan wel behandeling door bewindvoerder van Wierdens Bewind

 

Artikel 2

Deze regeling geldt uitsluitend voor rechthebbende en degene die gerechtigd is het bewind te verzoeken als bedoeld in artikel 432 lid1 en 2 BW boek 1.  Zij kunnen zich bij de indiening en behandeling van bezwaren en klachten door iemand laten vertegenwoordigen en/of bijstaan. Voor het laten vertegenwoordigen dient een schriftelijke machtiging overlegd te worden. De rechthebbende wordt ervan op de hoogte gesteld dat het Wierdens Bewind dit klachten en bezwaren-reglement hanteert, maar kan het klachten en bezwaren reglement ook nalezen op de website van Wierdens Bewind:           www.wierdens-bewind.jouwweb.nl

 

Artikel 3  Bezwaren

1. Een bezwaar kan worden ingediend bij het Wierdens Bewind, Postbus 205, 7640 AE te Wierden, door rechthebbende zelf en of degene die gerechtigd is het beschermingsbewind te verzoeken als bedoeld in artikel 432 lid1 en 2 BW boek 1 en die namens rechthebbende wil optreden. Het bezwaar wordt z.s.m., doch binnen 3 weken na ontvangst behandeld door de bewindvoerder van het Wierdens Bewind. De bewindvoerder van het Wierdens Bewind tracht het bezwaar telefonisch of schriftelijk in overleg met de rechthebbende op te lossen.

2. Behandeling van het bezwaar vindt niet in het openbaar plaats.

  1. De rechthebbende ontvangt schriftelijk bericht van de wijze waarop het bezwaar door Het Wierdens Bewind is afgedaan. 4. Is de rechthebbende niet tevreden gesteld over de afwikkeling van het bezwaar, dan kan hij / zij een klacht indienen bij het Wierdens Bewind, Postbus 205, 7640 AE te Wierden.

 

Artikel 4 Klachten

1. Een klacht kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend (e-mail is ook goed) bij Wierdens Bewind. Een klacht moet ondertekent zijn en dient ten minste te bevatten:

- De naam en het adres van de indiener;

- De dagtekening;

- De naam van de persoon waartegen de klacht is gericht;

- Een omschrijving van het gedrag / de handeling waartegen de klacht is gericht evenals het tijdstip van het  gedrag / de handeling.

- Indien de indiener niet rechthebbende is, een toelichting waaruit blijkt waarom indiener gerechtigd is de klacht in te dienen.

Indien aan bovenstaande vormvereisten niet wordt voldaan, kan de klacht niet in behandeling worden genomen. Klager krijgt daarvan zo snel mogelijk, doch uiterlijk na 8 werkdagen hiervan bericht.

2. De klacht dient betrekking te hebben op onvrede over de uitvoering van de wettelijk taken van de bewindvoerder van Wierdens Bewind.

3. De klacht mag niet later ingediend zijn dan één jaar na de ontstaansdatum.

4. De klacht mag niet ingediend worden als deze al eerder is ingediend en behandeld.

5. De klacht wordt niet in behandeling genomen indien het belang van de indiener van de klacht dan wel het gewicht van het gedrag naar redelijke maatstaven onvoldoende is. Hiervan stelt het Wierdens Bewind de klager z.s.m. doch uiterlijk binnen 3 weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis.

6. Alle voor de afhandeling van de klacht relevantie documenten, eventueel waarvoor toestemming van de rechthebbende nodig is, dienen beschikbaar te zijn en te worden gesteld. De indiener van de klacht ontvangt binnen 8 dagen een ontvangstbevestiging. Het Wierdens Bewind stelt een onderzoek in, formuleert de klacht zo nodig nader, hoort de rechthebbende en tracht de klacht door bemiddeling op te lossen. De indiener van de klacht wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht evenals van de eventuele verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of zullen worden. Dit geldt ook indien een klacht door het Wierdens Bewind ongegrond wordt verklaard.

7. De klacht wordt binnen 6 weken na indiening van de klacht afgehandeld en de bevindingen schriftelijk ter kennis zijn gebracht aan de indiener van de klacht.

  1. Behandeling van de klacht vindt niet in het openbaar plaats.
  2. Indien de indiener van de klacht het niet eens is met de uitspraak kan hij/zij dit voorleggen aan de kantonrechter in het arrondissement van de woonplaats van rechthebbende.
    Ook bestaat er een beroepsmogelijk bij de klachtencommissie van de NBPB Branchevereniging voor professionele bewindvoerders

 

Artikel 5 Registratie en rapportage

  1. Elk bezwaar wordt geregistreerd in een Bezwarenregister, de rechthebbende krijgt de uiterste afhandeling datum meegedeeld.
  2. Elke klacht wordt geregistreerd in een Klachtenregister, de rechthebbende krijgt de uiterste afhandeling datum meegedeeld
  3. Als het bezwaar of de klacht is opgelost of afgedaan wordt de oplossing of afdoening geregistreerd in het register

 

Artikel 6 Slotbepalingen

1. Alle bezwaren en klachten worden onder strikte geheimhouding afgewikkeld. Indien het noodzakelijk is bij derden informatie op te vragen zal vooraf toestemming aan de rechthebbende worden gevraagd

  1. Een bezwaar of klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als de rechthebbende zich voor of tijdens de behandeling ter zake van hetzelfde bezwaar of dezelfde klacht tot de kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend.
  2. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager binnen een termijn van 3 weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld.

 

Artikel 7

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2019 en geldt voor onbepaalde tijd.